Bursa Belediyeler Birliği Tüzüğü

Birliğin adı:
Madde 1: Birliğin adı: BURSA İLİ BELEDİYELER BİRLİĞİ.

Birliğin merkezi:
Madde 2: Birliğin Merkezi BURSA’dır.

Birliğin çalışma alanı ve süresi:
Madde 3: Birliğin Faaliyetleri, Birliğe Üye Belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin üyeleri:
Madde 4: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Kestel Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Gemlik Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, İznik Belediyesi, MustafaKemalPaşa Belediyesi, Orhaneli Belediyesi, Keles Belediyesi Birliğin üyeleridir.

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler.
Madde 5: Birliğin, çalışma alanı içinde üye belediyelerin mali imkanlarını ortak çaba ile birleştirip daha etkili ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak için belediyelerin Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerde belirli mecburi ve isteğe bağlı görevlerinin ifasında teknik ve mali imkanlarının yetersiz olduğu ahvalde, planlama, konut, finansman, kent yönetimi, kültür ve eğitim hizmetleri, turizm ve tanıtma hizmetleri, çevre sağlığı ve korunması hizmetlerinin yerine getirilmesinde, su,kanalizasyon, ulaşım,trafik gibi yenileme rekreasyon türü fiziki ve sosyal alt yapı ve yapı malzemelerinin sağlanması, çöp ve sanayi artıklarının toplanması ve değerlendirilmesi yolunda gerekli tesislerin kurdurulması gibi mahalli ve bölgesel ihtiyaçları karşılamak için gerekli etüd, projelendirme, fizibilite ve inşaat gibi hizmetleri yapar veya yaptırır. Endüstriyel mal ve hizmetleri üretir,sağlar, değişik düzeylerde tam teşkilatlı tüketim merkezleri oluşturur ve bu amaçlar için gerekli tesisleri kurar ve işletir. Gerektiğinde Birlik üyesi belediyelerde yapılacak yatırımları organize eder.

Birlik Kamu Kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle ya da diğer Belediye Birlikleri ile beraber her alanda şirketler, ortaklıklar, kooperatif-şirketler kurar ve işletir. Döner Sermaye oluşturur, tahsil çıkarır.

Birlik, yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görev konularına giren işleri yürütmek için meri mevzuatı belediyelere tanıdığı her türlü yetkiye haizdir. Buna dayalı olarak, Birlik, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ilişki kurar, taşınır, taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, satar, ortaklaşa kullanır, araştırma ve projeler yapar, yaptırır, danışma ve planlama grupları oluşturur; Gazete, dergi, broşür çıkarır, Eğitim Seminerleri, Halka açım Panel, Konferanslar kültürel çalışmalar yapar.

Birliğin organları:
Madde 6: Birliğin organları şunlardır.

1 – Birlik Meclisi
2 – Birlik Encümeni
3 – Birlik Başkanı
BİRLİK MECLİSİ’ NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik meclisinin kuruluşu:

Madde 7: Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri:
Birlik Meclisi, üye belediyelerin başkanları ile üye belediye meclisinin üye sayılarının 10 a kadar olan (10 dahil) kısmı için, bir asil ve bir yedek, 10 un üzerindeki her 10 üye için bir asil ve yarısı kadar yedek üye olmak üzere (kesirler dikkate alınmaz ve 6 dahil 9 a kadar 1 üye daha seçilir) kendi üyeleri arasında seçenekleri üyelerden oluşur.

Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi iki yıldır.

Seçilmiş üyelerin herhangi bir nedenle ayrılması veya asıl üyenin zorunlu sebeplerle Birlik Meclisine katılmaması hallerinde bu durum Birlik Meclisi Başkanınca belgelendirilmesi üzerine seçilmiş yedek üye Birlik Meclisine katılır. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Köy İhtiyar Meclisi üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar. Belediyeler için belediye başkanı doğal üyedir. Belediye Başkanı Birlik Meclisinde kendini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birisine yetki verebilir.

Birlik Meclisinin Tabi ve gözlemci üyeleri:
Madde 8: Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri, meclisin ilk toplantısında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin fesh edilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar…

a) Mahalli idare birliklerinde görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer.
b) Birlik meclis üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebep ile sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclis üyeliğine seçilemezler.
c) Birlik tüzüğünde üye mahalli idarelerin birlik meclisinde nüfus ve katılım payı oranına göre temsil edilmesine dair esas getirebilir.
Birlik her üye için mahalli idare biriminin meclise seçip göndereceği üye sayısını birlik tüzüğünde tespit eder. Birlik üyesi mahalli idareler, mahalli idareler genel seçimlerinin ardında, yirmi gün içerisinde birlik meclisinde temsil edilecek üyelerin seçimini yapar.

d) Üye mahalli idarelerin Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır.
Meclisin görev ve yetkileri:
Madde 9- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
d) Şartlı bağışları kabul etmek.
e) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen haline karar vermek.
f) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devlet modeli ile yapılmasına karar vermek.
g) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
h) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
i) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
j) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
k) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
Meclis başkanlık divanı:
Madde 10: Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip meclis çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis, başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçilir.

Meclis toplantı ve kara nisabı:
Madde 11: Birlik meclisi her yıl Mayıs-Eylül aylarının 3. veya 4. haftalarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:
Madde 12: Birlik Başkanı Hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen karalar ile yeniden görüşülmesi istenip de Belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Birlik Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idare yargıya başvurabilir.

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir. Bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise karalar kesinleşir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:
Madde 13: Kesinleşen meclis kararları 9. maddenin a-b-c-ç-d-e-f-g-h-ı-i-j-k bentlerinde sayılan Birlik Meclisi Kararları o ilin Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları:
Madde 14: Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik encümeninin oluşumu:
Madde 15:

a) Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan Encümen üyeleri yeniden seçilebilir.
b) Üye sayısı dörtten fazla olan birliklerde encümen üyelerinin farklı mahalli idareler birimlerinden seçilecektir.
c) Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (genel sekreter) veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.
Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 16: Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen haline karar vermek.
g) Taşınmaz mal alımına, satımına kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
h) Yıl içinde Encümen Toplantılarında planlanan Hizmet içi eğitim seminer
i) toplantılarının tarih ve süresi ile belirlemek, seminer ili ilgili katılım payları miktarını birliğin hesabına gelir kaydetmek üzere belirlemek.
Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:

Madde 17: Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik başkanı:
Madde 18: Birlik meclisi, birliğin kuruluşunda veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere seçer.

Birlik başkanının görev ve yetkileri:
Madde 19: Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacakların takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer aktarmalarını yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanunun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

Teşkilat:
Madde 20: Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile teknik işler biriminden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerle, üye sayısı yüzden fazla olan birliklerde birlik müdürü yerine genel sekreter, yazı işleri ve mali işler biriminin yanında en fazla üç birim daha kurulabilir. Bu birimler gerektiğinde tek görevli tarafından da yürütülebilir.

Birlik personeli:
Madde 21: Birlik müdürünü (genel sekreter), birim amirleri ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü (genel sekreter) ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler. Kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik müdürünün (genel sekreterinin) görevleri:
Madde 22: Birlik Müdürü ( Genel Sekreteri) Birliği ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin gelirleri:
Madde 23: Birliğin gelirleri şunlardır:

1 – Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
2 – Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
3 – Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödemeler.
4 – Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
5 – Kira ve faiz gelirleri.
6 – Bağışlar.
7 – Diğer gelirler.
Birliğin giderleri:
Madde 24: Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
j) Diğer giderler.
Üyelerin birliği (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları:
Madde 25: Üye mahalli idareler her yıl bütçelerine Birlik Meclisince belirlenecek oranlarda faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

Birlik bütçesi:
Madde 26: Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izlenen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (genel sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.
Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 27: Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 13 ve 14 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst yönetici:
Madde 28: Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama yetkilisi:
Madde 29: Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne (genel sekreter) devredebilir.

Çalışma programı:
Madde 30: Birliğin meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:
Madde 31: Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

(Köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birlikler ise) Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan İhale Yönetmeliğine tabidir.

Birliğin tutacağı defterler:
Madde 32: Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:
Madde 33: Belediyeler Birliğinin yapmış olduğu Eğitim seminerlerine toplantılarına öncelikle birlik üyeleri Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri Belediye çalışanlarına yapılan eğitim seminerleri konusu ile ilgili olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik yapılacaktır. Birliğin Mali Durumu elverdiği ölçüde üyelere ve halka açık olmak üzere ücretsiz seminer, toplantı, konferans ve panel düzenleyebilecektir.

Birliğin üyelerinin sorumluluğu:
Madde 34: Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe katılma:
Madde 35: Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisice kabulü ve il valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur. Ülke düzeyinde örgütlenen il özel idareleri ve belediyeler birliğine katılma yoktur. Kanun gereği il özel idareleri ve belediyeler bu birliklere doğrudan üyedirler.

Birlikten ayrılma:
Madde 37: Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikte ayrılırlar.

Tüzük Değişikliği( Tüzüğün kesinleşmesi) :
Madde 38: Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ilinin valisinin onayı ile gerçekleşir.

Birliğin tasfiyesi:
Madde 39: Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır. Yürütme: Madde 40- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

Mustafa DÜNDAR
Osmangazi Belediye Başkanı
Bursa Belediyeler Birliği Başkanı